Få innsikt – kartlegg behov

Ingen liker å bli «bestilt» til frivillig innsats – heller ikke seniorer. De vil engasjeres til å bruke sin erfaring og kompetanse. Innsikt betyr en grundig forståelse, og det å se sammenhenger man ikke har sett før. Still folk åpne spørsmål for å forstå deres engasjement, behov, muligheter og hindringer.

Her finner dere flere måter å skaffe dere innsikt på, som kan gi dere felles innsikt og helhetlig forståelse for behovene.

Det er avgjørende at dere oppsummerer og dokumenterer funn underveis. Ta notater underveis i alle kartleggingsaktiviterer, og dokumenter gjerne med bilder. Uten disse notatene blir det vanskelig å sammenstille innsikten i etterkant, analysere det som en helhet og trekke ut læringspunkter og hovedfunn. I tillegg er det lurt å sette av tid til å oppsummere umiddelbart etter hver aktivitet, slik at man får reflektert i fellesskap og ikke glemmer viktig læring.

Snakk med folk og lytt til hva de sier

Det er vanlig å tenke at en tradisjonell spørreundersøkelse er det mest effektive for å få innsikt i behovene i lokalmiljøet. Spørreundersøkelser kan være en lite ressurskrevende måte å nå mange på. Men ofte får man en grundigere forståelse og lærer noe nytt når man snakker med folk ansikt til ansikt. Å besøke folk der de er, være nysgjerrige og lytte aktivt, gir gjerne et mer dekkende bilde av folks situasjon, ønsker og muligheter. Samtaler gir dere også mulighet til å grave dypere ved å stille oppfølgingsspørsmål.

I denne sammenhengen, der dere er ute etter små eller store innovative løsninger for og med seniorene, er det mer verdifullt å snakke med folk ansikt til ansikt. Ved å bruke intervju eller kafédialog som metode er man ikke avhengig av den samme mengden informanter som ved en kvaltitativ metode som spørreundersøkelse. Her er det den kvalitative innsikten som teller. Snakker dere med 4-6 personer lærer dere veldig mye. Senere kan dere teste om dere har forstått og løst det rett, ved å snakke med, og teste det på flere.

Et intervju kan være kort eller langt, du får også mye ut av en uformell prat med tilfeldige folk på butikken eller kaféen. Det viktigste er å lytte og være nysgjerrig.

Du må ut og snakke med folk. Være genuint nysgjerrig og komme deg ut. Ikke bare gå til dem med åpen dør, for det er ikke sikkert de kan gi oss noe.

Alta kommune

Åpne samtaler med litt struktur (intervju)

Her får du tips til samtalen, og også et eksempel på informasjonsskriv og samtykkeskjema som kan være nyttig for lengre dybdeintervjuer.

Guide til å gjennomføre intervju (ppt) Last ned

Mal for samtykkeskjema (pdf) Last ned

Involver andre som allerede har innsikt

Lokale lag og foreninger har innsikt i lokale behov og kan tilføre nye perspektiver med basis i den kunnskapen som finnes i store og små medlemsnettverk. Ved å involvere foreningene i kartleggingen får de eierskap til prosessen. Dette legger grunnlaget for at de også kan bidra i implementeringsfasen.

Inviter til kafédialog for skape diskusjon, forstå bedre og samle idéer

En kafédialog eller workshop er et arbeidsmøte der man jobber sammen med oppgaver eller diskusjonstemaer, gjerne i mindre grupper. Det er en uformell møteform, der deltakerne skal kjenne seg trygge og kunne gi av seg selv. Kafédialoger er nyttige for å kartlegge deltakernes ulike motivasjon, behov, utfordringer og muligheter. De kan også fungere som idémøter for å få frem kreative forslag.

Tenk også på hvilket lokale som er egnet til å holde en slik kafédialog slik at rammene rundt ikke begrenser tematikken eller hindrer folk fra å komme. Kanskje kroa eller biblioteket er bedre enn rådhuset eller seniorsenteret?

Kafédialog

En kafédialog er et arbeidsmøte med relativt uformell form. Se fremgangsmåte, mal for gjennomføringsplan og eksempler for ulikt materiale fra kafédialoger.

Guide til å gjennomføre kafédialog (ppt) Last ned

Mal for kjøreplan til kafédialog (xls) Last ned

Materiale fra kafédialog i Vefsn og Midtre Gauldal (pdf) Last ned

Hør erfaringene Time kommune har med kafédialog

Opptak fra delingskonferansen 15. februar 2022.

Rekruttere og invitere

Det er flere måter å rekruttere deltakere på. Kommunene i pilotprosjektet gjorde det på ulike måter. Hol og Vefsn brukte spørreskjema til å vekke interesse og invitere til kafédialog. Vefsn hadde løpesedler/flyers som de delte ut i på stand. Midtre Gauldal og Rollag sendte SMS til spesielt utvalgte folk som de visste om. Frogner sendte 40 invitasjoner i posten i tillegg til å spørre tilfeldige på gata. Legg vekt på å få med ulike perspektiver, ulik alder, kjønn, kulturell bakgrunn, og forskjellige holdninger til å være frivillig – både de engasjerte og de som er kritiske. Det kan være vanskelig å rekruttere de som ikke allerede er engasjert i noe, men prøv å finne en måte dere kan nå de som sitter mest hjemme også.

Bydel Alna jobbet spesielt for å nå seniorer med minoritetsbakgrunn

Opptak fra delingskonferansen 15. februar 2022.


To kafédialoger på én dag i Mosjøen

Vefsn kommune inviterte til to kafédialoger på én dag i Mosjøen, med femten påmeldte til hver økt. Til den første, på dagtid, kom alle femten. På kvelden kom det kun fire, alle menn. Det er lett å konkludere med at den første var en suksess, mens den andre var mislykket fordi det kom så få, med det er ikke sant! Når det bare var to på hvert gruppebord, kunne bordvertene gå ordentlig i dybden i samtalen – stille oppfølgingsspørsmål og ha en veldig verdifull dialog.

Med flere ved hvert bord i den første runden, var bordvertens rolle i større grad å lede samtalen og sørge for at alle kom til orde. Vefsn lærte mye denne dagen, og spesielt om motivasjon og hvordan kommunen kan være en tilrettelegger for aktive seniormenn.


Hvem kan dere besøke og observere for å lære?

Hvor i lokalmiljøet kan dere dra for å observere og snakke med relevante mennesker og aktører? Ved å sette av tid til å se selv hvordan aktiviteter fungerer i dag, oppdager man gjerne potensial og muligheter man ikke ville sett når andre beskriver hva som skjer. Både kultur, holdninger og handlinger kan observeres, og erfaringene er nyttige for å se hvordan og hvorfor noe bør endres. Spør om å få komme på uformelt besøk for å observere, og snakk om det dere blir nysgjerrige på mens dere er der.

Observere i lokalmiljøet

Man kan lære mye av å observere hva som foregår i dag. Her finner dere en fremgangsmåte for å gjøre observasjoner i lokalsamfunnet.

Guide til observasjon (ppt)  Last ned


Lavterskel dialog med “Vaffel og info”-vogna

Hol har vært opptatt av lavterskel innbyggerdialog for å forstå behov og engasjement rundt omkring i kriker og kroker av kommunen – der folk er. Dette kan også føre til rekruttering av frivillige. En av idéene arbeidsgruppen har jobbet med og testet var “Vaffel og info” – en omreisende campingvogn! Denne har de søkt om midler til og håper å få på plass snart.


Hvilke aktiviteter vil dere gjennomføre?

Velg aktivitetene dere vil gjennomføre, og tilpass dem deres lokal kontekst. Vil dere invitere til kafédialog på den lokale kroa, besøke det faste kafébordet til en gruppe pensjonister eller observere på frivilligsentralen? Hva vil dere prioritere å gjøre?

Planlegge kartleggingsarbeid

Kartleggingsarbeidet kan inneholde mange større og mindre aktiviteter. Her finner dere en mal for å planlegge hvordan dere vil gjennomføre kartlegging av innsikt.

Verktøy for å planlegge kartleggingsarbeid (ppt)  Last ned


Les mer

Utforske behov og
muligheter

Analysere innsikt