Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet

Seniorene representerer erfaring og kompetanse som de gjerne vil bidra med. Men for å utløse de ressursene som de kommende seniorene representerer, må kommunen tenke nytt. Kommunen må være tilrettelegger og innovatør, ikke bare bestiller av frivillige bidrag. Denne veilederen skal gi kommunene inspirasjon og verktøy slik at flere seniorer får bidra i lokalmiljøet.

Slik bruker du veilederen

Du kan legge opp arbeidet som en prosess og gå gjennom alle temaene steg for steg, eller du kan bruke veilederen til å få inspirasjon og hjelp til enkeltaktiviteter når du har behov for dem. Veilederen er digital, der hvert tema inneholder flere aktiviteter med tilhørende materiale og nedlastbare verktøy.

Organisere arbeidet og forstå tematikken

  • Rigge arbeidet og lage fremdriftsplan
  • Forstå temaet sammen
  • Planlegge involvering

Utforske behov
og muligheter

  • Få innsikt – kartlegge behov
  • Analysere innsikt
  • Definere målbildet
  • Utforske idéer og mulige løsninger

Forankre og implementere

  • Definere kommunens rolle
  • Definere hvilke verdier vi vil skape
  • Lage et veikart for arbeidet

Hva skal til for å lykkes?

For å lykkes med dette må man gå inn i arbeidet med en grunnleggende holdning om å lytte og lære. Ta utgangspunkt i seniorenes behov og ressurser, vær ydmyk og nysgjerrig, vær endringsvillig og tål å stå i prosessen med usikkerhet underveis.

Les mer om suksesskriterier

Hvordan få seniorer med minoritetsbakgrunn til å delta i lokalmiljøet

Bydel Alna i Oslo kommune har en mangfoldig befolkningssammensetning med 149 ulike nasjonaliteter, og god erfaring med å komme i kontakt med seniorer med minoritetsbakgrunn.

Om denne veilederen

Veilederen er et resultat av prosjektet “Mobilisere seniorressursen” som Senteret for et aldersvennlig Norge gjennomførte høsten 2021. Tolv kommuner fra hele landet deltok, og ble veiledet gjennom en prosess for å utforske nye metoder og modeller for å engasjere sine seniorer i frivilligheten. Veilederen er utviklet på bakgrunn av disse erfaringene. Prosjektet og veilederen er en del av arbeidet med Leve hele livet-reformen.

Prosjektet har vært en døråpner til å jobbe mer systematisk med frivilligheten. Tenke annerledes og jobbe annerledes. Bruke verktøyene og se etter ressursene på en annen måte. Koble folk – det er det vi ønsker å oppnå, og det vi strever med.

Hol kommune

Dette har hjulpet oss på god vei mot en strategi og en måte å jobbe på som vi ikke ville ha klart ellers.

Sunnfjord kommune