Definere målet

Et felles målbilde bidrar til at alle involverte drar i samme retning, og har en felles forståelse av fremtiden man ønsker å skape.

“Frivillighet skal være en del av kulturen i vår kommune.” Et målbilde er en beskrivelse av en ønsket fremtid. Dere bestemmer selv hvor langt frem i tid dere ønsker å sette målbildet, for eksempel 5-10 år frem i tid. I denne sammenhengen kan målbildet si noe om kommunens rolle, tilbud og holdninger, hvordan kommunen ønsker at lokalmiljøet og involverte aktører sammen bidrar til engasjerte seniorer, og ønsket verdi av arbeidet i årene som kommer.

Når dette er klart har dere et utgangspunkt for å utforske idéer og prioritere hva dere vil utvikle videre for å realisere målbildet.

Her følger et eksempel på et målbilde som har en fin balanse mellom å konkretisere og gi rom for utforskning. Eksempelet er inspirert av Os kommunes sitt målbilde:

Om 5-10 år vil det ligge en forventning til og kultur for frivillig innsats i lokalsamfunnet, og kommunen verdsetter frivillighetens innsats. Det er flere egeninitierte aktiviteter fra seniorene, ved siden av de etablert frivillige organisasjonene. ​Frivilligsentralen har et større koordinerings- og informasjonsansvar. Det er lett å finne meningsfulle aktiviteter, deltakelsen er høy og mange er engasjert i å drifte aktivitetene.

Beskrivelse av målet

Samle arbeidsgruppa for å definere et målbilde i fellesskap. Bruk denne malen for å styre diskusjonen og dokumentere samtalen.

Verktøy for å beskrive målbildet (ppt) Last ned


Les mer

Analysere innsikt

Utforske ideer og
mulige løsninger