Våre partnere

Skal vi lykkes med å tilpasse samfunnet vårt den demografiske utviklingen vi står ovenfor, trenger vi innblikk og tilgang til andre organisasjoners vinklinger, innovative tanker og ikke minst kompetanse for å kunne skape nødvendig endring.

Et godt utgangspunkt for partnerskap og samarbeid er at dere ønsker å dele av egen kunnskap og kompetanse, samtidig som dere har mulighet til å samhandle og skape synergier sammen med oss. For oss er det viktig at partnerskapet skal være givende, nyttig og lønnsomt for alle parter.

I første omgang ønsker senteret samarbeid med strategisk utvalgte bedrifter, organisasjoner og institusjoner på tvers av sektor og bransje.

Strategisk partner

Våre strategiske partnere er de vi jobber tettest med. Som strategisk partner skal man delta i ett prosjekt i løpet av en toårs periode. I tillegg skal man ha en intensjon om å sette fokus på aldersvennlighet i egen organisasjon.

KPMG

I møte den voksende eldrebefolkningen ser det internasjonale rådgivingsselskapet KPMG store muligheter for innovasjon og digitalisering av tjenester, tilbud og produkter, blant annet til hjemmet, som vil la eldre kunne bo hjemme lengre og leve bedre liv.


IKT NORGE

Bransjeorganisasjonen IKT Norge har over 300 små og store medlemsbedrifter fra ulike næringer over hele landet. De mener teknologikompetanse og nye innovative løsninger i kombinasjon med sikkerhet og personvern kan bidra til et mer aldersvennlig Norge


NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

For å kunne møte endringene i demografien på en hensiktsmessig måte spiller kommunalteknisk sektor en viktig rolle. I NKF jobbes det med kunnskapsdeling innen plan og miljø, byggesak, veg og park og bygg og eiendom. Gjennom partnerskapet er ønsket å bedre kunne ruste medlemmene i NKF i arbeidet med aldersvennligtematikken.


FRIVILLIGHET NORGE

Eldres deltakelse i frivilligheten er både viktig og verdifull. De er ettertraktet for sin kunnskap og kapasitet. Frivillighet er også for mange veien til en aktiv og sosial alderdom. Som et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner jobber Frivillighet Norge med mål om å rekruttere, invitere og inkludere flere seniorer inn i frivillige organisasjoner.


NOVA

For å kunne legge til rette for en aldersvennlig samfunnsutvikling, må vi ha tilstrekkelig kunnskap og fakta om demografiendringene, og vite hva disse innebærer for ulike samfunnsområder. Ved NOVA forsker de bredt på eldre og aldring, og de har ambisjoner om å være blant landets ledende formidlere av forskningsbasert kunnskap til velferdssamfunnet.


FORBRUKERRÅDET

Som uavhengig interesseorganisasjon hjelper Forbrukerrådet forbrukerne og påvirker næringslivet og styresmaktene i en forbrukervennlig retning. Gjennom samarbeidet med Senter for et aldersvennlig Norge ønsker de å sikre seg innsikt i seniorenes behov, slik at de kan kjempe målrettet for deres rettigheter.


MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Møre og Romsdal Fylkeskommune ser på partnerskapet som en mulighet til å styrke sitt arbeid, spesielt innen sosial bærekraft. Med en fylkesplan som er tuftet på FNs bærekraftsmål, jobber de for et styrket samarbeid i regionen, der samordning av de offentlige ressursene og kompetansen står sentralt.


KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN

Som strategisk partner vil Kollektivtrafikkforeningen som bransjeorganisasjon løfte viktigheten av et kollektivtrafikktilbud som er tilpasset eldre, og som bidrar til inkluderende og aldersvennlige lokalsamfunn.


United Future Lab

Utgangspunktet for arbeidet i og rundt United Future Lab, er FNs analyser av hvor bærekraftige og smarte samfunn er. Her samarbeider et nettverk av partnere fra næringslivet, offentlig sektor, akademia og lag og organisasjoner, med mål om å bidra til at vi når bærekraftsmålene innen 2030.


Senter for for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM)

Demografiske utfordringer gjelder hele landet, alle sektorer og alle lokalsamfunn. Som strategisk partner vil SESAM bidra til å dreie problemfokus over mot muligheter. I mulighetene vil man oppdage innovasjonsimpulser og gode ideer.


DOGA

DOGA jobber for å fremme god bruk av design og arkitektur for å skape fremtidens nye, bærekraftige og lønnsomme løsninger i både næringsliv og offentlig sektor. Som strategisk partner vil de bidra til å synliggjøre hvordan og hvorfor riktig design kan bidra til mer aldersvennlige og inkluderende produkt, tjenester og løsninger.


Logoen til senter for seniorpolitikk

SENTER FOR SENIORPOLITIKK

I et aldersvennlig samfunn er målet at eldre skal få bruke sin kompetanse og sin erfaring så lenge som mulig. I over 50 år har Senter for seniorpolitikk jobbet med å utvikle et inkluderende arbeidsliv og synliggjøre ressursene og utviklingsmulighetene de eldre representerer. Som partner ønsker de å bidra til at enda flere setter seniorpolitikk på dagsorden.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere våre har et ønske om å bidra til økt kjennskap til verdien av å skape mer aldersvennlige lokalsamfunn. Videre skal de ha en intensjon om å sette fokus på aldersvennlighet i egen organisasjon. Samarbeidspartnere kan bli invitert til å bidra i prosjekt eller aktiviteter.