Våre partnere

Skal vi lykkes med å tilpasse samfunnet vårt den demografiske utviklingen vi står ovenfor, trenger vi innblikk og tilgang til andre organisasjoners vinklinger, innovative tanker og ikke minst kompetanse for å kunne skape nødvendig endring.

Et godt utgangspunkt for partnerskap og samarbeid er at dere ønsker å dele av egen kunnskap og kompetanse, samtidig som dere har mulighet til å samhandle og skape synergier sammen med oss. For oss er det viktig at partnerskapet skal være givende, nyttig og lønnsomt for alle parter.

I første omgang ønsker senteret samarbeid med strategisk utvalgte bedrifter, organisasjoner og institusjoner på tvers av sektor og bransje.

Strategisk partner

Våre strategiske partnere er de vi jobber tettest med. Som strategisk partner skal man delta i ett prosjekt i løpet av en toårs periode. I tillegg skal man ha en intensjon om å sette fokus på aldersvennlighet i egen organisasjon.

KPMG

I møte den voksende eldrebefolkningen ser det internasjonale rådgivingsselskapet KPMG store muligheter for innovasjon og digitalisering av tjenester, tilbud og produkter, blant annet til hjemmet, som vil la eldre kunne bo hjemme lengre og leve bedre liv.


KRISTIANIA

Kristiania er en av Norges største fagskoler. Som partner ønsker de å inspirere studentene til å utfolde sin kreativitet og kunnskap, og aktivt bidra til å skape løsninger for et mer aldersvennlig Norge. 


IKT NORGE

Bransjeorganisasjonen IKT Norge har over 300 små og store medlemsbedrifter fra ulike næringer over hele landet. De mener teknologikompetanse og nye innovative løsninger i kombinasjon med sikkerhet og personvern kan bidra til et mer aldersvennlig Norge.


PENSJONISTFORBUNDET

Pensjonistforbundet er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for alle som lever av pensjon. De jobber for at alle skal få muligheten til å leve gode, trygge og aktive liv - hele livet. Som partnere vil de løfte viktigheten av samarbeid for å skape et mer inkluderende og aldersvennlig samfunn. 


HUSEIERNE

Som forbrukerorganisasjon er Huseierne partipolitisk uavhengig og en sterk forbrukerstemme. De jobber blant annet med utfordringene rundt hvor eldre skal bo, hvor de vil bo, og hvordan vi kan ha et boligmarked i fremtiden som er tilpasset deres behov. Som partnere ønsker de at eldres boligsituasjon kommer høyere opp på dagsorden når vi snakker om et aldersvennlig Norge.'


NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

For å kunne møte endringene i demografien på en hensiktsmessig måte spiller kommunalteknisk sektor en viktig rolle. I NKF jobbes det med kunnskapsdeling innen plan og miljø, byggesak, veg og park og bygg og eiendom. Gjennom partnerskapet er ønsket å bedre kunne ruste medlemmene i NKF i arbeidet med aldersvennligtematikken.


NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND (NBBL)

En variasjon av tilgjengelige boliger, men også ulike typer boløsninger er viktige i utviklingen av et mer aldersvennlig samfunn. Med sine 41 medlemslag, har NBBL over 1,2 millioner medlemmer og forvalter godt over 600.000 boliger over hele landet. De er særlig opptatt av at det må legges til rette for at alle kan bo trygt og godt i et godt bomiljø. 


FRIVILLIGHET NORGE

Eldres deltakelse i frivilligheten er både viktig og verdifull. De er ettertraktet for sin kunnskap og kapasitet. Frivillighet er også for mange veien til en aktiv og sosial alderdom. Som et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner jobber Frivillighet Norge med mål om å rekruttere, invitere og inkludere flere seniorer inn i frivillige organisasjoner.


NOVA

For å kunne legge til rette for en aldersvennlig samfunnsutvikling, må vi ha tilstrekkelig kunnskap og fakta om demografiendringene, og vite hva disse innebærer for ulike samfunnsområder. Ved NOVA forsker de bredt på eldre og aldring, og de har ambisjoner om å være blant landets ledende formidlere av forskningsbasert kunnskap til velferdssamfunnet.


FORBRUKERRÅDET

Som uavhengig interesseorganisasjon hjelper Forbrukerrådet forbrukerne og påvirker næringslivet og styresmaktene i en forbrukervennlig retning. Gjennom samarbeidet med Senter for et aldersvennlig Norge ønsker de å sikre seg innsikt i seniorenes behov, slik at de kan kjempe målrettet for deres rettigheter.


MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Møre og Romsdal Fylkeskommune ser på partnerskapet som en mulighet til å styrke sitt arbeid, spesielt innen sosial bærekraft. Med en fylkesplan som er tuftet på FNs bærekraftsmål, jobber de for et styrket samarbeid i regionen, der samordning av de offentlige ressursene og kompetansen står sentralt.


KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN

Som strategisk partner vil Kollektivtrafikkforeningen som bransjeorganisasjon løfte viktigheten av et kollektivtrafikktilbud som er tilpasset eldre, og som bidrar til inkluderende og aldersvennlige lokalsamfunn.


UNITED FUTURE LAB

Utgangspunktet for arbeidet i og rundt United Future Lab, er FNs analyser av hvor bærekraftige og smarte samfunn er. Her samarbeider et nettverk av partnere fra næringslivet, offentlig sektor, akademia og lag og organisasjoner, med mål om å bidra til at vi når bærekraftsmålene innen 2030.


Senter for for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM)

Demografiske utfordringer gjelder hele landet, alle sektorer og alle lokalsamfunn. Som strategisk partner vil SESAM bidra til å dreie problemfokus over mot muligheter. I mulighetene vil man oppdage innovasjonsimpulser og gode ideer.


DOGA

DOGA jobber for å fremme god bruk av design og arkitektur for å skape fremtidens nye, bærekraftige og lønnsomme løsninger i både næringsliv og offentlig sektor. Som strategisk partner vil de bidra til å synliggjøre hvordan og hvorfor riktig design kan bidra til mer aldersvennlige og inkluderende produkt, tjenester og løsninger.


KUNNSKAPSSENTER FOR LENGRE ARBEIDSLIV

I et aldersvennlig samfunn er målet at eldre skal få bruke sin kompetanse og sin erfaring så lenge som mulig. I over 50 år har Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv (Senter for seniorpolitikk inntil. 2024) jobbet med å utvikle et inkluderende arbeidsliv og synliggjøre ressursene og utviklingsmulighetene de eldre representerer. Som partner ønsker de å bidra til at enda flere setter seniorpolitikk på dagsorden.


NORGES FRIVILLIGSENTRALER

Norges Frivilligsentraler er interesseorganisasjon og ressurssenter for de over 480 frivilligsentralene i landet. Med visjonen “sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn», retter arbeidet seg mot flere målgrupper, men seniorene er blant de største. Både i rekrutteringssammenheng og i utformingen av aktiviteter står derfor aldersvennligtematikken høyt oppe på agendaen.


UN GLOBAL COMPACT NORGE

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 20.000 medlemmer i 160 land. I dag finnes det lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge. UN Global Compact Norge er et av de lokale nettverkene som har aller størst medlemsvekst.


ATEA NORGE

Atea er et ledende IT-selskap i Norden og Baltikum med mer enn 7000 medarbeidere. I Norge har de rundt 1650 medarbeidere fordelt på 22 kontorer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Atea ønsker blant annet å styrke helseomsorgen i deres arbeid og på den måten være med og trygge velferden. 


Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere våre har et ønske om å bidra til økt kjennskap til verdien av å skape mer aldersvennlige lokalsamfunn. Videre skal de ha en intensjon om å sette fokus på aldersvennlighet i egen organisasjon. Samarbeidspartnere kan bli invitert til å bidra i prosjekt eller aktiviteter

SINTEF_logo.png

 

af9d0a05-5b5a-49be-b0eb-3df77f0f6d1f.png

 

nofima_cmyk.png

 

Logo_livsglede_for_eldre.png

 

Logo_kakadu_.png

 

seniorene_logo_.png

 

vofo_logo.png

 

NSCC_Logo_CMYK.png

 

Logo Aldring_og_Helse.png

 

Logo Skadeforebyggende forum

 

Logo_friskus.png