Derfor har vi utviklet et eldrerådskurs

Postet: 14.11.23 (oppdatert 15.11.23)
En dame står å foreleser foran en forsamling
Eldrerådskurset bygger på et pilotkurs som ble gjennomført i Vestfold og Telemark i 2022, og på erfaring fra tidligere kurs i regi av blant annet KS og Pensjonistforbundet.

Landets eldreråd er viktige for å skape mer aldersvennlige lokalsamfunn. Senteret for et aldersvennlig Norges nye opplæringstilbud skal gjøre eldrerådene i kommunene og fylkeskommunene bedre rustet for oppgaven.

Artikkelen er 109 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Antallet eldre i kommunene stiger: I 2060 vil hver femte innbygger i Norge ha fylt 70 år.

For å sikre en bærekraftig velferdsutvikling i årene som kommer, er det avgjørende at eldre kan leve aktive og selvstendige liv, få bidra med sine erfaringer og bo hjemme så lenge de ønsker og det er mulig. Kort sagt: at vi har et aldersvennlig lokalsamfunn.

Les også: Påmelding, tid og sted for Eldrerådskurset 2024

Skal sikre eldres medvirkning

– Et aldersvennlig lokalsamfunn er et samfunn der eldre selv får bidra, og som legger til rette for at eldre kan leve gode liv. Lokalsamfunnene må ha egnede boliger og tilrettelagte nærmiljø, muligheter for aktiviteter og fellesskap, og vi må få den hjelpen vi trenger den dagen vi tenger det. Forebygging og tidlig innsats er stikkord, sier Wenche Halsen, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge.

portrettfoto av Wenche Halsen
Wenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Pål Laukli

Regjeringen og lokale myndigheter landet over ser etter løsninger som skal bidra til å sikre en aldersvennlig samfunnsutvikling. Her er eldrerådene en viktig del av løsningen. Som rådgivende organer skal rådene bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

– Rådet har som oppgave å være talerør og brobygger mellom den eldre befolkningen og den administrative og politiske ledelsen. På den måten bidrar de til at kommunen og fylkeskommunen får kunnskap om eldre og deres levekår. Rådene har lokalkunnskap som er viktig og nødvendig at blir løftet frem, når det jobbes for en aldersvennlig utvikling, utdyper Wenche.

Har etterspurt bedre opplæring

Eldrerådene skal være bredt sammensatt og sørge for at personer med ulik erfaring og bakgrunn får mulighet til å bli hørt. Men prosessene og oppgavene kan være kompliserte å forstå uten tidligere politisk erfaring. Derfor har eldrerådene selv etterspurt bedre opplæring.

På oppdrag fra regjeringen har Senteret for et aldersvennlig Norge utviklet et nytt eldrerådskurs, i samarbeid med KS, Pensjonistforbundet og andre seniororganisasjoner.

Kurset er gratis og gis til alle kommuner og fylkeskommuner som vil gi medlemmene i de lokale eldrerådene opplæring i rollen, og i samhandlingen med kommunene. Kurset bygger på et pilotkurs som ble gjennomført i Vestfold og Telemark i 2022, og på erfaring fra tidligere kurs i regi av blant annet KS og Pensjonistforbundet.

– Kursdeltakelsen skal gjøre medlemmene bedre rustet til å forstå saksprosesser og hvordan samhandle med kommunene – noe som både effektiviserer saksgangen og sikrer at de eldre i kommunen blir hørt og ivaretatt, sier prosjektleder for eldrerådskurset, Ingrid Køhler Knutsen.

portrettfoto av Ingrid Køhler Knutsen
Prosjektleder Ingrid Køhler Knutsen. Foto: Pål Laukli

Eldrerådskurset har også som mål å hjelpe rådene til å se viktigheten av å bidra til utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn. Kurset vil i tillegg bidra til å bygge nettverk og hente inspirasjon fra andre. I et aldersvennlig lokalsamfunn inngår tema som planer for aldersvennlige tiltak, transport, boligutvikling, universell utforming, møteplasser, frivillighet og kultur. 

– Økt kompetanse vil gjøre eldrerådene til trygge og gode samarbeidspartnere for kommunene. En styrking av eldrerådene vil være svært viktig for utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn i årene som kommer, konstaterer Ingrid.

Les også: Seks gode grunner til å gjennomføre Eldrerådskurset 

Lav kostnad og høy verdi

portrettbilde_erik_hansen.png
Erik Hansen, leder av eldrerådet i bydel Sagene.

Blant dem som ønsker eldrerådskurset velkommen, er Erik Hansen, leder for eldrerådet i bydel Sagene i Oslo.

– Eldrerådenes mandat er både omfattende og regelbundet. Derfor bør alle medlemmer av eldrerådene få en grundig innføring i hvordan kommuner styres. Hvor blir avgjørelsene tatt, av hvem, og når? Det går alltid en del tid på å forklare dette i eldrerådene, eksemplifiserer han.

Han påpeker også at eldrerådene behandler et bredt spekter av saker – noe som krever gode forberedelser for at møtene skal bli mest mulig effektive. I tillegg er det viktig at representantene har bred kontakt med den øvrige eldre befolkningen. Alt dette håper han opplæringen vil bidra til.

– Et godt opplæringstilbud gjør at alle blir bedre rustet til å bidra.

Eldrerådskurset vil bli holdt i løpet av første halvår 2024, og vil bestå av en digital modul og fysiske, fylkesvise samlinger. Nå håper Senteret for et aldersvennlig Norge at så mange som mulig ser verdien av å delta.

– Kursdeltakelsen er en investering med svært lav kostnad og høy verdi, både for rådsmedlemmene og kommunene, understreker prosjektleder for eldrerådskurset, Ingrid Køhler Knutsen.

Spørsmål om kurset?

Olav Sæbø

Rådgiver

Telefon: +4799606624