Om oss

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv basert på bred innsats og i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer. Senteret holder til i Ålesund, og er en del av Helsedirektoratet.

Program for et aldersvennlig Norge

Arbeidet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Arbeidet er forankret i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn Flere år – flere muligheter og Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. Nasjonalt program for aldersvennlig Norge er et av fem innsatsområder i reformen Leve hele livet og skal bidra til å konkretisere strategien.

Alle sektorer har virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn. Arbeidet med aldersvennlig Norge har et bredt nedslagsfelt og arbeider i hovedsak med oppgaver og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig Norge støttes av et råd utnevnt av regjeringen. Rådet består av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge.


Rådet for et aldersvennlig Norge

Rådet skal bidra til gjennomføring av Nasjonalt program for aldersvennlig Norge ved å være en pådriver, gi retning og legitimitet til arbeidet, forankre arbeidet i sine ulike organisasjoner og invitere til partnerskap.

Rådet skal bidra til at utfordringer og løsninger for et aldersvennlig samfunn bygger på en forståelse på tvers av sektorer. I tillegg skal rådet bidra til å skape engasjement for et aldersvennlig Norge gjennom nytenking og idéutvikling. Det skal involvere, inspirere og engasjere den eldre befolkning til selv å delta i planlegging og utforming av et aldersvennlig samfunn både lokalt og nasjonalt. Rådet skal være en utfordrende stemme i samfunnet og kunne ta opp utfordringer og aktuelle tema.

For 2019–2021 er rådet sammensatt av syv representanter som er utpekt av sentrale organisasjoner og virksomheter som har sluttet seg til visjonen om et aldersvennlig Norge.

Pensjonistforbundet

Ved leder Jan Davidsen

Frivillighet Norge

Ved generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen

Kommunesektorens organisasjon

Ved Anne Gamme

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ved administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn

Husbanken

Ved direktør Osmund Kaldheim

IKT-Norge

Ved direktør for kompetanse og samfunnskontakt Line Gaare Paulsen

OsloMet – storbyuniversitetet

Ved forskningsleder Hans Christian Sandlie

Hva er et aldersvennlig Norge for Rådet?

Et aldersvennlig Norge definerer mennesker som de enkeltindividene vi er – ikke bare etter alder. Alle skal kunne bruke sine ressurser og leve verdige og meningsfulle liv – hele livet. Erfaring skal verdsettes og brukes. Vi skal ha hjem og nærmiljø der det er mulig å leve trygge og selvstendige liv, holde oss aktive, være sosiale og bidra så lenge som mulig. 

Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan gjøre for at eldre skal kunne delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig, og det handler om den enkeltes ansvar for eget liv, helse og alderdom. 

I et aldersvennlig Norge er det gjensidig respekt, rom for selvstendighet og inkludering av eldre. Teknologisk utvikling betyr selvstendighet og bidrar til trygghet for alle aldersgrupper. 

Våre verdier er inkludering, selvstendighet og trygghet.