Om oss

Programmet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Leve hele livet inngår i regjeringens strategi Flere år – flere muligheter. Bakgrunnen for regjeringen eldresatsing er det faktum at vi blir flere eldre og vi lever lenger og eldrepolitikk ikke bare er omsorgspolitikk. For å sikre at tiden til eldre blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet, har regjeringen etablert et program for et aldersvennlig Norge.

Det nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge støttes av et råd utnevnt av regjeringen. Rådet består av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge.

Om programmet

Programmet dekker hele storsamfunnet og legger vekt på at et aldersvennlig samfunn skapes ved at det jobbes bredt og langsiktig. Arbeids- og næringsliv, kommuner og lokalsamfunn, sivilsamfunn og organisasjoner, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner må involvere seg i denne prosessen og jobbe sammen. Programmet skal også mobilisere den eldre befolkningen, slik at de selv er med i planleggingen av egen alderdom og bidrar til å utforme omgivelsene sine.

Arbeidet med programmet er nå i en oppstartsfase og ledes av en prosjektgruppe i Helsedirektoratet. På sikt skal ansvaret overføres til et eget senter som er under etablering i Helse- og omsorgsdepartementet.


For spørsmål om programmet, kontakt:
Ingrid Køhler Knutsen
Prosjektleder, Aldersvennlig Norge

Tlf: +47 402 26 475
E-post:
aldersvennlignorge@helsedir.no
ingrid.kohler.knutsen@helsedir.no


Rådet for et aldersvennlig Norge

Rådet skal bidra til gjennomføring av programmet ved å være en pådriver, gi retning og legitimitet til arbeidet, forankre arbeidet i sine ulike organisasjoner og invitere til partnerskap.

Rådet skal bidra til at utfordringer og løsninger for et aldersvennlig samfunn bygger på en forståelse på tvers av sektorer. I tillegg skal rådet bidra til å skape engasjement for et aldersvennlig Norge gjennom nytenking og idéutvikling. Det skal involvere, inspirere og engasjere den eldre befolkning til selv å delta i planlegging og utforming av et aldersvennlig samfunn både lokalt og nasjonalt. Rådet skal være en utfordrende stemme i samfunnet og kunne ta opp utfordringer og aktuelle tema.

For 2019–2021 er rådet sammensatt av syv representanter som er utpekt av sentrale organisasjoner og virksomheter som har sluttet seg til visjonen om et aldersvennlig Norge. Rådet ledes av Trude Drevland.

Trude Drevland

Leder for rådet for et aldersvennlig Norge

E-post: aldersvennlignorge@helsedir.no

Pensjonistforbundet

Ved leder Jan Davidsen

Frivillighet Norge

Ved generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen

Kommunesektorens organisasjon

Ved ordfører Nils A.Røhne

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ved administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn

Husbanken

Ved direktør Osmund Kaldheim

IKT-Norge

Ved kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen

OsloMet – storbyuniversitetet

Ved forskningsleder Hans Christian Sandlie

Hva er et aldersvennlig Norge for Rådet?

Et aldersvennlig Norge definerer mennesker som de enkeltindividene vi er – ikke bare etter alder. Alle skal kunne bruke sine ressurser og leve verdige og meningsfulle liv – hele livet. Erfaring skal verdsettes og brukes. Vi skal ha hjem og nærmiljø der det er mulig å leve trygge og selvstendige liv, holde oss aktive, være sosiale og bidra så lenge som mulig. 

Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan gjøre for at eldre skal kunne delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig, og det handler om den enkeltes ansvar for eget liv, helse og alderdom. 

I et aldersvennlig Norge er det gjensidig respekt, rom for selvstendighet og inkludering av eldre. Teknologisk utvikling betyr selvstendighet og bidrar til trygghet for alle aldersgrupper. 

Våre verdier er inkludering, selvstendighet og trygghet. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I nyhetsbrevet vil i gi oppdatering på arbeidet med programmet og rådets engasjement.  

Følg vårt arbeid på Facebook