Tilskudd til aldersvennlige tiltak

Postet: 25.01.24 (oppdatert 27.03.24)

Det finnes en rekke ulike ordninger det er mulig å søke på for å finansiere prosjekter og tiltak som bidrar til mer aldersvennlige lokalsamfunn. Her har vi samlet noen nyttige lenker, samt tips og råd til søknadsskriving.

Artikkelen er 107 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Bufdir – universell utforming

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Her kan det gis tilskudd til:

 • Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming 
 • Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling innen universell utforming
 • Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Hvem kan søke? Statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet.

Søknadsfrist for 2024: var 2. februar 2024

Les mer og søk

Kartlegging av tilgjengelighet hos Kartverket

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som gjennom Kartverket gir tilskudd til et utvalg kommuner og fylke som vil gjennomføre kartlegging av tilgjengelighet. Målet er å bidra til at fylkene og kommunene skal være i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med universell utforming på en god og varig måte.

Hvem kan søke? Kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner som etablerer samarbeid med kommune eller fylket.

Søknadsfrist 2024: april (dato kommer)

Les mer om mulighetene

Fylkeskommunene

Under har vi listet opp noen eksempler på tilskudd som fylkeskommunene forvalter. Hvilke tilskudd det er mulig å søke på, varierer fra fylke til fylke:

 • Folkehelsemidler
 • Handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle
 • Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
 • Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder
 • Tilskudd friluftsaktiviteter
 • Inkluderende frivillige møteplasser

Hvem kan søke? Avhenger av tilskuddet man søker på; frivillige organisasjoner, kommune, bedrifter, lag og foreninger.

Spillemidler fra Norges Idrettsforbund for utvikling av nærmiljøanlegg

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert, fysisk aktivitet.

Hvem kan søke? For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. 

Les mer om søknadsprosessen

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen.no gir en god oversikt over 2700 søkbare tilskudd. Mer utfyllende? Eksempler på tilskudd som finnes her?

Hvem kan søke? Portalen er delt i to: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner. Søkefunksjonen krever at kommunen er abonnent. Det finner du ut på nettsidene.  

Mer om portalen

Tilskuddsordninger i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har en egen tilskuddsportal, der du kan filtrere på søker og tema. Her ligger det også oversikt over hvilke prosjekt som har fått tilskudd tidligere.

IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre

Målet med tilskuddsordningen er å gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen blant eldre.

Hvem kan søke? Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) kan søke.

Søknadsfrist 15. februar 2024

Les mer om tilskuddet

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Målet med tilskuddet er å utvikle kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCDstrategien.

 • fremme fysisk og psykisk helse
 • forbygge sykdom
 • bidra til mestring av sykdom
 • bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse-og omsorgstjenesten

Hvem kan søke? Kommuner og fylkeskommuner

Løpende søknadsfrist

Les mer om tilskuddet

Husbanken – Tilskudd til boligtiltak

Tilskuddet skal legge til rette for flere eigna boliger i hele landet gjennom testing av nye boligtiltak og det skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon.

Tilskuddet kan gå til:

 • Tilskudd til boligsosiale tiltak
 • Tilskudd boligtiltak i distriktene

Hvem kan søke? Kommuner

Søknadsfrist: 1. april  2024

Les mer om mulighetene

Statlig sikring av friluftsområder hos Miljødirektoratet

Gjennom Miljødirektoratets ordning for statlig sikring av friluftsområder gis det støtte til:

 • utgifter til kjøp av, eller avtale om varig bruksrett (servituttavtale) til, areal som søkes sikret som friluftslivsområder for allmennheten
 • sikringskostnader som utgifter til kart og oppmåling, tinglysingsgebyr, dokumentavgift, eventuell advokatbistand, rettslig skjønn med mer.
 • grunnleggende istandsetting (adkomst, parkering med mer) av området, slik at det raskt kan tas i bruk

Hvem kan søke? Kommuner og interkommunale friluftsråd

Søknadsfrist for 2024 er utløpt

Mer om tilskuddsordningen

Råd til deg som skal søke tilskudd til aldersvennlige tiltak

 • Sett deg godt inn i tilskuddsordningens regelverk som utlyses. Vær tydelig på å vinkle søknaden slik at den passer til ordningens formål.
 • Forsøk å beskrive prosjektet på en lettlest og oversiktlig måte. Ikke skriv lenger enn nødvendig.
 • Det er viktig at prosjektet er godt planlagt og godt forankret. Forsøk å tidfeste prosjektet i størst mulig grad.
 • Flerårige prosjekter/program i organisasjonen? Husk at mange søknader skal beskrive prosjektets aktiviteter for tilskuddsåret.
 • Realistisk budsjett (informasjon om de største kostnadene i teksten i søknaden)