Tilskudd til aldersvennlige tiltak

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 23.03.23 (oppdatert 13.04.23)

Postet: 24.02.23 (oppdatert 13.03.23)

Det finnes en rekke ulike ordninger det er mulig å søke på for å finansiere prosjekter og tiltak som bidrar til mer aldersvennlige lokalsamfunn. Her har vi samlet noen nyttige lenker, samt tips og råd til søknadsskriving.

Tilskuddsordningene som er listet opp under, ble presentert i webinaret Tilskudd til aldersvennlige 17. februar 2023.

Selv om søknadsfristene for enkelte av ordningene er utløpt, kan det være en idé å allerede i dag sette seg ned å få en oversikt over søknadsfrister og muligheter for neste år.

Bufdir – universell utforming

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Her kan det gis tilskudd til:

 • Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming 
 • Nyskapning i form av produkt-, plan-eller systemutvikling innen universell utforming
 • Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Hvem kan søke? Statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet.

Les mer og søk

Kartlegging av tilgjengelighet hos Kartverket

Det er Kommunal- og distriktssdepartementet (KDD) som gjennom Kartverket gir tilskudd til et utvalg kommuner og fylke som vil gjennomføre kartlegging av tilgjengelighet. Målet er å bidra til at fylkene og kommunene skal være i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med universell utforming på en god og varig måte.

Hvem kan søke? Kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner som etablerer samarbeid med kommune eller fylket.

Les mer om mulighetene

Statlig sikring av friluftsområder hos Miljødirektoratet

Gjennom Miljødirektoratets ordning for statlig sikring av friluftsområder gis det støtte til:

 • utgifter til kjøp av, eller avtale om varig bruksrett (servituttavtale) til, areal som søkes sikret som friluftslivsområder for allmennheten
 • sikringskostnader som utgifter til kart og oppmåling, tinglysingsgebyr, dokumentavgift, eventuell advokatbistand, rettslig skjønn med mer.
 • grunnleggende istandsetting (adkomst, parkering med mer) av området, slik at det raskt kan tas i bruk

Hvem kan søke? Kommuner og interkommunale friluftsråd

Mer om tilskuddsordningen

Fylkeskommunene

Under har vi listet opp noen eksempler på tilskudd som fylkeskommunene forvalter. Hvilke tilskudd det er mulig å søke på, varierer fra fylke til fylke:

 • Folkehelsemidler
 • Handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle
 • Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
 • Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder
 • Tilskudd friluftsaktiviteter
 • Inkluderende frivillige møteplasser

Hvem kan søke? Avhenger av tilskuddet man søker på; frivillige organisasjoner, kommune, bedrifter, lag og foreninger.

Spillemidler fra Norges Idrettsforbund for utvikling av nærmiljøanlegg

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert, fysisk aktivitet.

Hvem kan søke? For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. 

Mer om søknadsprosessen

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen.no gir en god oversikt over 2700 søkbare tilskudd. Mer utfyllende? Eksempler på tilskudd som finnes her?

Hvem kan søke? Portalen er delt i to: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner. Søkefunksjonen krever at kommunen er abonnent. Det finner du ut på nettsidene.  

Mer om portalen

 

Råd til deg som skal søke tilskudd til aldersvennlige tiltak

 • Sett deg godt inn i tilskuddsordningens regelverk som utlyses. Vær tydelig på å vinkle søknaden slik at den passer til ordningens formål.
 • Forsøk å beskrive prosjektet på en lettlest og oversiktlig måte. Ikke skriv lenger enn nødvendig.
 • Det er viktig at prosjektet er godt planlagt og godt forankret. Forsøk å tidfeste prosjektet i størst mulig grad.
 • Flerårige prosjekter/program i organisasjonen? Husk at mange søknader skal beskrive prosjektets aktiviteter for tilskuddsåret.
 • Realistisk budsjett (informasjon om de største kostnadene i teksten i søknaden)

Tilskuddsordninger i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har en egen tilskuddsportal, der du kan filtrere på søker og tema. Her ligger det også oversikt over hvilke prosjekt som har fått tilskudd tidligere.

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Tiltaket skal være helsefremmende og forebyggende.

Hvem kan søke? Kommuner og fylkeskommuner

Mer om søknad og kriterier

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Målet med tilskuddet er å utvikle kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCDstrategien.

 • fremme fysisk og psykisk helse
 • forbygge sykdom
 • bidra til mestring av sykdom
 • bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse-og omsorgstjenesten

Hvem kan søke? Kommuner og fylkeskommuner

Les mer om tilskuddet

 

Erfaringer fra Hol kommune

Hol kommune har søkt og fått tilskudd fra blant annet Helsedirektoratet, Statsforvalteren, lokalt næringsliv og lokale lag og foreninger til aktiviteter og prosjekter som er knyttet opp mot arbeidet med å gjøre Hol mer aldersvennlig.

I webinaret om tilskudd, forteller Siren Bjørdal, prosjektleder Leve hele livet, om hvordan de organiserer seg og søker tilskudd. Hun legger vekt på at det må ligge en god forankring i kommunen for det prosjektet det søkes tilskudd til.

Tre eksempler fra Hol:

 • Helsedirektoratet: tilskudd til «Bølgen» og livsgledekoordinator
 • Lokalt næringsliv: tilskudd til Vaffel og svall
 • Lokale lag og foreninger: tilskudd til Tirsdagskveldsmat
 

Til toppen