Skaffer seg innsikt i innbyggernes behov og ønsker

Av: Tina Kjensli Dyrseth
Postet: 11.05.23 (oppdatert 22.05.23)
Illustrasjonsbilde: Centre for Ageing Better
Illustrasjonsbilde: Centre for Ageing Better

Denne våren jobber flere av medlemskommunene i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn med ulike medvirkningsaktiviteter. Her er det flere lokale variasjoner til inspirasjon − alt fra spørreundersøkelser til telefonintervju.

− Det er stor aktivitet med planlegging og gjennomføring av innbyggermøter og ulike arrangementer. Kommunene inviterer innbyggere, men også næringsliv og utbyggere til dialog om utvikling av lokalsamfunn, boliger og områder med aldersvennlig fortegn, forteller Anne Berit Rafoss som leder arbeidet i nettverket.

Medvirkning er nøkkelen

En av nøkkelfaktorene for å lykkes med aldersvennlig utvikling er nettopp å involvere innbyggerne. Det kan være så enkelt som å spørre: hva er viktig for deg?

− Veien til et aldersvennlig lokalsamfunn starter med medvirkning. Skal kommunene komme frem til de beste løsningene, må de vite hva innbyggerne er opptatt av, understreker Anne Berit, og viser blant annet til deltakertrappa for å illustrere hva dette i bunn og grunn dreier om.

− Når kommunen involverer innbyggerne i planprosessen, får de også en anledning til å skape forståelse for hva planene skal føre til og hvilke verdier de skal skape. Planer som har god forankring i befolkningen, vil også forenkle gjennomføringen og bidra til et bedre sluttresultat.

Lokale variasjoner

Daglig veileder Anne Berit medlemskommunene i arbeidet med aldersvennlig utvikling, og har også gleden av å bidra inn og delta på de ulike møteplassene kommunen legger til rette for.

− Kjært barn har mange navn; det inviteres både til folkemøter, innbyggermøter og idédugnader – for å nevne noe. Enkelte kommuner har gjennomført en spørreundersøkelse og presenterer resultatene som en innledning til disse møtene.

− Det gir ofte et godt utgangspunkt for å diskutere videre innspill og mulige løsninger, smiler Anne Berit.

− Her når kommunen bredt ut i alder og får verdifull innsikt som kan komplimentere innbyggerdialogsmøter.  

− For oss i senteret er det utrolig inspirerende og spennende å få være med å lage innbyggermøter, men også få delta. Det å høre diskusjonene, utfordringene og de mulige lokale løsningene, gir oss viktig innsikt i vårt eget arbeid og mulighet til å veilede andre kommuner.  

Telefonintervju og samarbeid med lokalavisa

Tysvær kommune er en av de som har tenkt nytt og variert for å skaffe seg innsikt i arbeidet med å bli en mer aldersvennlig kommune. Og da særlig innenfor bolig.

− Kommunen har hatt en stor undersøkelse blant innbyggere over 55 år gjennom telefonintervju, for å kartlegge dagens boliger og fremtidige boligpreferanser. Kommunen har også lagt til rette for innspill på utplassering av aldersvennlige benker med stort engasjement, forteller Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator i kommunen.

I løpet av de siste årene har kommunen lagt til rette for medvirkning blant eldre på mange ulike måter.

− I tillegg til samarbeid med eldrerådet, digitalt seniortråkk, spørreskjema og ulike møter, har vi tett samarbeid med lokalavisa der det har vært oppslag og muligheter for innspill fra innbyggerne om ulike aldersvennlig tema, avslutter Ann-Kristin.

Nettressurser for medvirkning:

  • Distriktssenteret har flere artikler, rapporter og eksempler som svarer på hva, hvordan og hvorfor når det kommer til medvirkning og involvering. La deg inspirere her.  
  • DOGA har utviklet Folketråkk-veilederen. Her finner du ulike metoder og verktøy for medvirkning i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Les mer her.

Møter seniorene på innbyggertorg

I Asker kommune ser de at innbyggertorgene kan være en god arena for å få innsikt i seniorenes ønsker og behov, og mulige løsninger.  

− Innbyggertorgene er spredt i hele kommunen, og skaper mulighet for å nå ut med informasjon til «alle». Her legges det blant annet ut fysiske oversikter over aktiviteter for 60+, som et supplement til nettsiden Hva skjer i Asker, forteller Veslemøy Risnes Lerheim, rådgiver i kommunen.

På innbyggertorgene holdes det også kurs for de som fyller 78 år, et sosialt treff som heter Asker seniortreff, som et sosialt alternativ til forebyggende hjemmebesøk.

− Det vil også på sikt videreutvikles som arena for informasjon, og forhåpentligvis rådgivning, fra kommunen, legger Veslemøy til.

Slik jobber dere med medvirkning

Går dere med tanker om å sette i gang med spørreundersøkelser eller andre medvirkningsaktiviteter, men er usikker på hvordan dere skal gå frem.

Ta gjerne kontakt, jeg bidrar gjerne i planlegging og på selve aktivitetene, sier Anne Berit.

Daglig veileder hun medlemskommunene med aldersvennlig utvikling, og sitter på flere gode eksempler.  

− Asker og Tysvær er kun to eksempler av mange. Vi deler eksempler i webinarer og nettverkskaffe som vi har en gang i måneden. Som nettverkskommune kobler vi dere med andre kommuner for erfaringsutvekslinger, smiler Anne Berit.

− Det å invitere til medvirkning og samskaping kan virke tidkrevende og vanskelig å finne tid til, men det er en investering vel verdt å gjøre, fordi løsningene, tiltakene som kan komme ut av det blir bedre, avslutter Anne Berit.

Medvirkningssirkuset

Torsdag 15. juni 2023 inviterer vår samarbeidsparter DOGA et mangfold av aktører som jobber med medvirkning og innbyggerinvolvering inn i sin manesje. Her kan du bli inspirerert, opplyst og utfordre eget og andres arbeid på en måte som kan bidra til å ta medvirkning ett steg videre.

Mer om konferansen