Seniorer i Norge 2024: Økende antall eldre, men fortsatt blant de yngste i Europa

Postet: 24.06.24 (oppdatert 05.07.24)
«Seniorer i Norge 2024» er en samling av artikler som gir en overordnet beskrivelse av demografi og levekår for seniorbefolkningen i Norge. Foto: Unsplash

Den første artikkelen i serien "Seniorer i Norge 2024" som Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver på oppdrag for Senteret for et aldersvennlig Norge, viser at til tross for vekst i både antallet og andelen eldre, er Norge fortsatt av de «yngste» landene i Europa. Hvordan det vil bli framover vil avhenge av tre faktorer; fruktbarhet, dødelighet og nettoinnvandring.

Befolkningen i Norge har opplevd en betydelig aldring de siste årene, med en markert økning i antallet personer 67 år og over. Etter en periode med stabilitet og til og med en nedgang på grunn av lave fødselstall i mellomkrigstida, har antallet eldre igjen begynt å øke. De store fødselskullene fra etterkrigstiden lever lenger enn tidligere generasjoner, noe som også bidrar til denne veksten.

På lengre sikt er det likevel ikke utviklingen i levealder som vil ha mest betydning. Andelen som er eldre vil i større grad påvirkes av framtidige fødsels- og inn- og utvandringstall.

På SSB sine nettsider kan du lese hele artikkelen om demografi.

Det snur i 2045

Med utgangspunkt i hovedalternativet i de siste befolkningsframskrivingene til SSB (2024) vil Norge gå fra dagens 5,5 millioner til 6,15 millioner innbyggere i 2050 og 6,2 millioner i 2100. Veksten i befolkningen skyldes i hovedsak nettoinnvandring, men det forventes at det fortsatt vil være flere fødte enn døde fram til 2045. Etter dette vil det hvert år dø flere mennesker enn det fødes.

Dette vil føre til en markert økning i andel eldre, og i 2060 vil det være dobbelt så mange som er 67 år og eldre, sammenlignet med dagens situasjon. I 2037 forventer vi for første gang i landets historie å ha flere eldre enn unge, og i 2075 vil Norge ha 1,5 ganger så mange eldre som unge under 20 år.

Antall over 80 år dobles innen 2050

De største endringene vil komme i de eldste gruppene. Befolkningen som er 80 år eller eldre, vil mer enn dobles innen 2050 og forventes å utgjøre nesten én million personer innen 2100, mot  dagens 250 000. 

Andelen som er over 80 år av den totale befolkningen vil også øke: i dag er tallet 5 prosent, i 2050 vil det være nærmere 10 prosent, mens det innen 2100 vil være over 15 prosent (ifølge hovedalternativet). På samme tid forventes antallet personer som er 90 år eller eldre å seksdobles fram mot 2100.  

Både antallet og andelen eldre innvandrere vil øke markert framover, og ha en prosentvis vekst enn det vi finner i befolkningen ellers. I 2050 forventes 22 prosent av innvandrerne i Norge å være 67 år og eldre, mot dagens seks prosent og det vil bo i underkant av 300 000 eldre innvandrere i Norge.

 

Seniorer i Norge 2024

«Seniorer i Norge 2024» er en artikkelsamling fra SSB skrevet på oppdrag for Senteret for et aldersvennlig Norge. Artikkelserien gir en overordnet beskrivelse av demografi og levekår for seniorbefolkningen i Norge. Serien er en videreføring av SSBs tidligere publikasjoner «Eldre i Norge 1999», «Seniorer i Norge 2005» og «Seniorer i Norge 2010». I artikkelserien belyses viktige områder i seniorers liv ved å vise til statistikk over seniorers demografi, levekår, helse, tidsbruk, utdanning, yrkesdeltakelse og økonomi blant annet.