Seniorer i Norge 2024: Mindre ensomme enn andre

Postet: 05.07.24 (oppdatert 05.07.24)
To damer står å snakker sammen inne i et rom der det sitter flere i bakgrunnen.
Seniorbefolkningen med mye vennekontakt og som deltar frivillig oppgir bedre livskvalitet og helse. Foto: Centre for ageing better

Sosial deltakelse er tema for den andre artikkelen i serien "Seniorer i Norge," som Statistisk sentralbyrå skriver for Senteret for et aldersvennlig Norge. Den ser nærmere på vennekontakt, deltakelse i frivillige aktiviteter, og hvordan disse påvirker livskvalitet og subjektiv helse.

De fleste seniorer i Norge er sosiale i like stor grad som resten av befolkningen, men det er noen forskjeller i hvem de tilbringer tid med. Kontakt med venner er omtrent den samme, men seniorer er mer sammen med familie enn yngre.

På SSB sine nettsider kan du lese hele artikkelen om sosial deltakelse.

Aleneboende seniorer er mer ensomme

Sammenlignet med personer under 55 år, opplever seniorer sjeldnere ensomhet. 30 prosent av seniorer har følt seg ensomme, mot 39 prosent blant de under 55 år.

Aleneboende seniorer oppgir imidlertid en betydelig høyere andel ensomhet sammenlignet med seniorer som bor i husholdninger med flere personer, uavhengig av aldergruppe. Flest eldre aleneboende føler seg ensomme, med en andel på 53 prosent.  For eldre som ikke bor alene er andelen 19 prosent.

Aleneboende opplever også å være mer plaget av ensomheten. Blant eldre kan vi se at 8 prosent oppgir ensomhet hele/nesten hele tiden, mens andelen for ikke-aleneboende eldre er 1 prosent.

Frivillig innsats

Frivilligheten er for mange veien til en aktiv og sosial alderdom. Her gjør man noe for andre, og som oftest sammen med andre, kanskje også med folk man ikke kjenner fra før. Man møtes på steder utenfor hjemmet og arbeider sammen.

Selv om andelen seniorer som deltar frivillig er litt lavere enn blant yngre, yter de flere timer. Seniorer deltar også i andre typer organisasjoner enn yngre. Sammenlignet med yngre har seniorbefolkningen i mindre grad ytt frivillig innsats for kultur- og fritidsorganisasjoner, 33 prosent blant personer under 55 år mot 23 prosent blant seniorbefolkningen. 

Seniorbefolkningen gjør også oftere styrearbeid eller administrasjonsarbeid. 41 prosent mot 36 prosent, sammenlignet med befolkningen som helhet. Seniorer gjør også mer informasjonsarbeid, kampanjer og politisk arbeid for frivillige organisasjoner. Andelen som gjør informasjonsarbeid er 16 prosent blant seniorbefolkningen, mot 13 prosent blant yngre.

Seniorer som deltar i frivilligheten, har høyere livskvalitet

Til slutt tar artikkelen for seg livskvalitet og subjektiv helse i lys av frivillige innsats og vennekontakt.

De som har mye vennekontakt og deltar aktivt i frivilligheten rapporterer høyere livskvalitet. Selv om seniorer generelt opplever høyere livskvalitet enn yngre, rapporterer de dårligere subjektiv helse.

Blant seniorbefolkningen som yter frivillig innsats oppgir 40 prosent høy livskvalitet, og for de som ikke yter frivillig innsats er andelen 31 prosent. Denne tendensen er også tydelig når det kommer til helse. Seniorer som deltar frivillig oppgir betydelig høyere subjektiv helse enn de som ikke bidrar i frivilligheten. 

Seniorer i Norge 2024

«Seniorer i Norge 2024» er en artikkelsamling fra SSB skrevet på oppdrag for Senteret for et aldersvennlig Norge. Artikkelserien gir en overordnet beskrivelse av demografi og levekår for seniorbefolkningen i Norge. Serien er en videreføring av SSBs tidligere publikasjoner «Eldre i Norge 1999», «Seniorer i Norge 2005» og «Seniorer i Norge 2010». I artikkelserien belyses viktige områder i seniorers liv ved å vise til statistikk over seniorers demografi, levekår, helse, tidsbruk, utdanning, yrkesdeltakelse og økonomi blant annet.