Eldre er mest fornøyd med livet

Postet: 28.11.23 (oppdatert 19.12.23)
Et eldre par sitter på en benk og smiler til hverandre
Aldersgruppen 67-79 år oppgir høyest livskvalitet på de fleste områdene i Livskvalitetsundersøkelsen 2023. Unntakene er opplevelse av mestring og fremtidsoptimisme, der en stor andel eldre oppgir lav skår. Foto: Unsplash

33 prosent av de mellom 67-79 år svarer at de har høy tilfredshet med livet, mens 18 prosent er lite tilfredse. Til sammenligning er tallene henholdsvis 23 prosent og 26 prosent for befolkningen sett under ett. Det viser Livskvalitetsundersøkelsen 2023.

Mange variabler har holdt seg stabile fra målingen i 2021 til 2023, men tilfredshet med livet har økt jevnt siden 2021, ifølge Statistisk Sentralbyrå. På spørsmål om man er fornøyd med livet alt i alt svarer de mellom 67 og 79 år i gjennomsnitt 7,5 på en skala fra 0-10. For de over 80 år er tallet 7,4 og befolkningen i sin helhet svarer 6,8. 

Fornøyd med stedet vi bor og egen økonomi

På spørsmål om en er fornøyd med ulike områder av livet, er tilfredshet med stedet der en bor den indikatoren som får høyest skår (8,0), og tilfredshet med fysisk helse og med sin økonomiske situasjon er de som får lavest skår (6,2) av disse spørsmålene når SSB ser på hele befolkningens svar under ett.   

Ser vi på aldersgruppen 67-79 år, skårer de høyt både på bosted (8,7) og egen fysisk helse (6,5). For de over 80 år er det likt for bolig, mens de skårer lavest på tilfredshet med egen fysisk helse (6,0).

Det er også pensjonistene som er mest tilfreds med egen økonomisk situasjon (7,6). 

Livskvaliteten i befolkningen er fortsatt ujevnt fordelt

SSB finner at personer med universitets- og høgskoleutdanning, personer med høy inntekt og yrkesaktive er blant gruppene som er mest fornøyd med livet og oftere enn andre oppgir god livskvalitet.

Personer som står utenfor arbeidslivet, personer med helseplager og enslige er blant gruppene som er mindre fornøyd med livet og som oftere opplever lav livskvalitet. Ikke-heterofile er også blant de mest utsatte gruppene. 

– Vi ser at livskvalitet er skjevt fordelt mellom ulike grupper i samfunnet vårt. Funnet er i tråd med tidligere undersøkelser, sier Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i avdeling levekår i Helsedirektoratet

SSB har gjennomført livskvalitetsundersøkelsen 2023 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Undersøkelsen gir kunnskap om hvordan befolkningen i Norge har det og hva som påvirker folks opplevelse av å leve gode liv.