Det samiske perspektivet skal styrkjast i arbeidet med eit aldersvennleg Noreg

Postet: 19.03.24 (oppdatert 21.03.24)
En illustrasjon med det samiske flagget og en eldre dame og et barn med kofte
Faksimile: Omslagsillustrasjon laget av Melkeveien

​​​​​​​18. mars la regjeringa fram ei ny stortingsmelding om Samisk språk, kultur og samfunnsliv. I meldinga går det fram at regjeringa ønskjer å styrke det samiske innslaget i arbeidet med aldersvennleg utvikling.

Meldinga byggjer på folkehelsemeldinga som regjeringa la fram våren 2023, kor utjamning av sosiale helseforskjellar er eit gjennomgåande tema og overordna målsetjing.

– Det er det som skjer nært der vi lever liva våre som er med å påverke kor god helse og livskvalitet vi får. Det samiske perspektivet har ikkje vorte løfta fram nok i det arbeidet, og det prøver vi å gjera noko med, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under framlegginga.

Aldersvennleg samfunnsutvikling

Også samiske samfunn blir påverka av dei demografiske endringane, og i meldinga vert det løfta fram at det samiske perspektivet skal styrkjast i arbeidet med eit aldersvennleg Noreg. 

– Det er viktig å leggje betre til rette for ein god og aktiv alderdom for eldre med samisk bakgrunn, understreka Kjerkol under framlegginga. 

– Saman må vi både forstå utfordringane som den samiske befolkninga opplever, og vere klar over ressursane og moglegheitene i den samiske befolkninga som er ein del av løysingane. Det legg denne stortingsmeldinga til rette for.

Her kan du lesa heile meldinga, Meld.St. 12 (2023─2024).