Dette jobber vi med

Senteret for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Både arbeidsliv og næringsliv, kommuner og lokalsamfunn må involveres, og alt fra organisasjoner til sivilsamfunn, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner må inkluderes. Sammen skal vi jobbe langsiktig for å skape et aldersvennlig samfunn.

Hvorfor

Den demografiske utviklingen påvirker de fleste av samfunnets institusjoner, sektorer og markeder, og vil føre til store endringer på en rekke områder. Dette krever nye løsninger. Samtidig ser vi at den nye generasjonen eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Vi må sørge for at de blir sett som den ressurssterke og viktige gruppen de er.

Det er avgjørende at eldre også tar i bruke egne ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter. Aktive eldre betyr friskere eldre. Senteret for et aldersvennlig Norge skal jobbe for å mobilisere den eldre befolkningen, slik at de involveres i planlegging og utforming av egen alderdom.

Senteret jobber med fem innsatsområder basert på oppgavene i Nasjonalt program for aldersvennlig Norge:

Planlegg egen alderdom

Informasjonskampanjen planleggelitt.no har fokus på å tilrettelegge egen bolig, ivareta venner og sosiale nettverk og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv.

Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn

Kommunene bør involvere eldre i arbeidet med å planlegge og utforme nærmiljø og lokalsamfunn. Metoden Seniortråkk, som er testet ut i tre ulike kommuner, har vist hvordan eldrerådene selv kan delta aktivt i kartlegging og planlegging av et trygt og aldersvennlig nærmiljø. Dette ønsker vi å bygge videre på.

Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner

Norge vil slutte seg til WHO sitt globale nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Det er etablert et eget nasjonalt nettverk i et samarbeid mellom regjeringen, KS, rådet for et aldersvennlig Norge og et partnerskap med organisasjonsliv, forskning og næringsliv som skal støtte og koordinere det lokale arbeidet. Fra Norge deltar foreløpig kommunene Oslo og Trondheim.

Partnerskap på tvers av sektorer

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn skal også realiseres på nasjonalt nivå gjennom planprosesser i alle bransjer og sektorer. Det nasjonale nettverket inviterer derfor til en partnerskapsordning for institusjoner, organisasjonsliv, utdanning, forskning og næringsliv med sikte på å skape mer aldersvennlige institusjoner og bedrifter.

Seniorressursen – i arbeidslivet og i frivillig arbeid

Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid er i en undersøkelse anslått til vel 45 000 årsverk, eller litt over 25 milliarder kroner for 2016. Potensialet for ytterligere bidrag fra pensjonister er stort. Det forutsetter mer målrettet rekruttering, organisering og tilrettelegging gjennom ulike organisasjonsformer i offentlig og privat regi.


Visste du at?

Antallet eldre i kommunene stiger. I dag er andelen av befolkningen som er 70 år og eldre, 12 prosent. I 2060 vil den øke til 21 prosent. Hver femte innbygger vil dermed ha fylt 70 år, og økningen blir spesielt sterk i distriktene.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I nyhetsbrevet vil i gi oppdatering på arbeidet ved senteret og rådets engasjement.  

Følg vårt arbeid på Facebook