Dette jobber vi med

Senteret for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Både arbeidsliv og næringsliv, kommuner og lokalsamfunn må involveres, og alt fra organisasjoner til sivilsamfunn, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner må inkluderes. Sammen skal vi jobbe langsiktig for å skape et aldersvennlig samfunn.

Hvorfor

Den demografiske utviklingen påvirker de fleste av samfunnets institusjoner, sektorer og markeder, og vil føre til store endringer på en rekke områder. Dette krever nye løsninger. Samtidig ser vi at den nye generasjonen eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Vi må sørge for at de blir sett som den ressurssterke og viktige gruppen de er.

Det er avgjørende at eldre også tar i bruk egne ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter. Aktive eldre betyr friskere eldre. Senteret for et aldersvennlig Norge jobber for å mobilisere den eldre befolkningen, slik at de involveres i planlegging og utforming av egen alderdom.

Senteret jobber med de fem innsatsområdene i Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge:

Planlegg egen alderdom

For at vi skal kunne holde oss aktive, delta sammen med andre og bo hjemme så lenge som mulig må vi planlegge litt.

Informasjonskampanjen planleggelitt.no har fokus på å tilrettelegge egen bolig, ivareta venner og sosiale nettverk og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv.

Medvirkning og involvering av eldre

Skal kommunene sikre et tilgjengelig lokalsamfunn der alle kan delta, må de involvere de eldre i arbeidet med planlegging og utforming av nærmiljøet. De eldre må også selv ta ansvar og bruke sine erfaringer og ressurser til å engasjere seg i sitt lokalmiljø.

Vi jobber med å motivere og bevisstgjøre kommunene med hva de kan gjøre for å involvere den eldre befolkningen. På den andre siden jobber vi med bevisstgjøring av innbyggerne, og særlig eldrerådene, i betydningen av å gjøre seg sett og hørt.  

Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

Vi har invitert alle landets kommuner til å være med i det nasjonale nettverket for aldersvennlige lokalsamfunn som senteret viderefører fra KS.

Det er mange kommuner, og fylkeskommuner som har gjort og gjør mye bra når det kommer til aldersvennlig utvikling. Nettverket er en arena for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling, og baserer seg i stor grad på medvirkning av kommunene som er med.

Mer informasjon om nettverket finner du her.  

Vi jobber også for at Norge skal slutte seg til WHO sitt globale nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn.

Partnerskapsordning

Vi etablerer en egen partnerskapsordning som skal skape synergier gjennom samarbeid og samordning på tvers av offentlige, frivillige og private virksomheter og ulike sektorer for å bli mer aldersvennlig.

Les mer om partnerskapsordningen her.

Seniorressursen – i arbeidslivet og i frivillig arbeid

Skal Norge nå sine bærekraftsmål må den eldre befolkningen tas med i regnskapet som en mulighet og viktig ressurs, ikke bare bli sett på som et for dyrt problem.

De eldre som vil bidra, må få bidra. Enten det er med lønnet eller frivillig arbeid. Det må imidlertid tenkes nytt og vi jobber med flere prosjekt knyttet til rekruttering, tilrettelegging og organisering av seniorressursen i frivilligheten. 


Visste du at?

Antallet eldre i kommunene stiger. I dag er andelen av befolkningen som er 70 år og eldre, 12 prosent. I 2060 vil den øke til 21 prosent. Hver femte innbygger vil dermed ha fylt 70 år, og økningen blir spesielt sterk i distriktene.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.  

Følg vårt arbeid på Facebook