Ein bustad for heile livet

Fargerike hus i en gate i Bergen

Foto: Unsplash

Bustadkonferansen «Ein bustad for heile livet» blir arrangert 31. mai i Bergen. Her rettes merksemda mot moglegheiter, løysingar og velferdsteknologi som gjer at den einskilde kan bu lenger i eigen bustad. Dette kan inspirere til utvikling av nye bustadløsyingar i kommunane.

  • 31. mai 2022
  • 10:30–15:30
  • Gjennomført, se presentasjoner

Presentasjoner

 

Om konferansen

Konferansen er relevant for kommunesektoren, utbyggjarar og andre aktørar som er sentrale når det gjeld å bidra til at vi har, og får, bustader som er eigna for eldre år.

Arrangør er Senteret for et aldersvennlig Norge, Statsforvaltaren i Vestland, KS Vestland og Husbanken.

Konferansen er gratis å delta på, anten du deltek fysisk i Bergen eller digitalt.