Kartlegging og planlegging for mer aldersvennlige nærmiljøer

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 08.03.23 (oppdatert 08.03.23)
I Austevoll kommune kartlegger de ikke bare hvordan folk forflytter seg, men også hvorfor. Midt i bildet ser vi Lysstien i Storebø, som et et av tiltakene for å få bra gang-akser mellom ulike steder. Foto: Hallvard Atle Bjånesøy

Forarbeid og planlegging er nøkkelen til alt godt. Første kapittel i eksempelsamlingen «Aktiv og sosial hele livet» tar for seg ulike aktiviteter kommunene kan benytte for å kartlegge behov i arbeidet med å gjøre uterom og møteplasser mer universelt utformet og aldersvennlig.

Eksemplene og verktøyene under er hentet fra kapittelet «Kartlegging og planlegging» i heftet:

Eksempler fra kommunene

Kartlegging via kaffebesøk

Midt i Drangedal sentrum ligger Doktormyra, et ubebygget område på 60 mål, med boligfelt på én side, matbutikken på en annen, og veien rett ved. Ønsket om å utvikle dette til et aldersvennlig område er tydelig, svaret på hvordan er derimot ikke like opplagt.

Kaffebesøk på hjemmebane, workshop med 10. klassinger og spørreundersøkelse via tekstmelding er blant måtene kommunen har fått innbyggerne på banen.

Blant læringspunktene trekker kommunen frem viktigheten av å respektere at ikke alle innbyggere er like digitale.

Mer om prosjektet på s. 8 i heftet

Hva fremmer og hemmer aktivitet?

Austevoll kommune har klare mål, hvor det overordnede er å styre utviklingen fra fylkesvegen og ned mot sjøen. De skal utvikle tettstedet Storebø med soner for ulike aktiviteter, etablere gode uterom som binder området sammen, få bra gang-akser mellom ulike steder og altså bedre kontakt med sjøen.

De kartlegger ikke bare hvordan folk forflytter seg, men også hvorfor. Innsikten ruster Austevoll kommune til å utvikle sentrum på en måte som gir bedre folkehelse for både ung og gammel.

Mer om prosjektet på s. 12 i heftet

Fokus på eldre gir bonus for alle

Å skape et aldersvennlig samfunn samsvarer i stor grad med prinsippene for god byforming. I Oslo kommune har de jobbet med utvikling på forskjellige måter, blant annet via pilotprosjekter, samarbeid med frivillige og med ulike grupper. De har startet nedenfra og sett hva som virker, samtidig har de fått det inn i strategier, og sørget for utveksling av både teorier og praktiske erfaringer for å spre kunnskapen. Målet er at folk alltid har på seg de aldersvennlige brillene når de skal i gang med et stort eller lite prosjekt.

Mer om prosjektet på s. 16 i heftet

Rasområdet blir generasjonspark

Hva burde gjøres med området etter den tragiske skredulykken på Gjerdrum? For å finne svaret kontaktet kommunen de som var rammet. Løsningen ble en universelt utformet generasjonspark. En park som innbyr til uorganisert aktivitet og som er gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Gjennom møter og andre medvirkningsprosesser samlet kommunen innspill, konkretiserte disse i form av forslag som deretter ble gjenstand for en rekke nye runder. De snakket med mange grupper, alt fra sterkt berørte, befolkningen generelt, grunneiere og rettighetshavere for å definere den overordnede målsetningen med området.

Mer om prosjektet på s. 20 i heftet

Gode verktøy

Kartverkets kartleggingsapp

Kartverket har utviklet en egen kartleggings-app for registrering av tilgjengelighetsdata for utendørs infrastruktur.

Ny app for kartlegging | Kartverket.no

Bygg for alle

Bygg for alle kartlegger både bygg og uteområder. Verktøyet gir både overordnet oversikt og innsikt på detaljnivå, og består av tre moduler: forvaltningsmodul, registreringsmodul  og publikumsmodul.

Bygg for alle – Forsiden

Kartlegging for små kommuner

To gratis hefter fra KS med tips og råd om enkel kartlegging av opparbeidede utearealer og publikumsbygg:

Publikumsbygg – Universell utforming, kartlegging, tips og råd
Opparbeidet uteareal – Universell utforming, kartlegging, tips og råd

Heftene bestilles gratis hos ordre@lupro.no

IK bygg

Et internkontrollverktøy fra Norsk Kommunalteknisk Forening. Kartleggingen er heldigital og skjer i en app som krever abonnement.

IK-Bygg | Internkontrollsystem (ikbygg.no)