Bostøtten som virkemiddel

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 09.09.22 (oppdatert 09.09.22)
Å legge til rette for at vi kan bo hjemme så lenge som mulig betyr ikke nødvendigvis at vi bor i den samme boligen hele livet, men at vi bor i en bolig som er egnet for alderdommen. Illustrasjon: Unsplash

Rådet for et aldersvennlig Norge har i sitt arbeid stort fokus på bolig, og hvordan det kan legges til rette for at eldre som ønsker det, skal få bo hjemme så lenge som mulig. Rådet peker derfor på utfordringene og problemstillingene som presenteres i rapporten om bostøtteordningen i sitt høringsinnspill.

I mai fikk Kommunal- og distriktsdepartementet overlevert rapporten «Bostøtten – opprydning og forankring» som både evaluerer dagens bostøtteordning og sier noe om hvordan den bør se ut i fremtiden. Ekspertutvalget bak rapporten ble oppnevnt av den forrige regjeringen og startet arbeidet i 2019. Rapporten har vært ute på høring, med frist 1. september.  

Valg av bolig

I sitt høringsinnspill peker rådet på intensjonen med bostøtten som et sentralt virkemiddel i bolig- og sosialpolitikken. Rådet mener eldrepolitikk og boligpolitikk må ses i sammenheng, slik at eldre som trenger bistand og tilrettelegging for å ha en bolig som er egnet i alderdommen, får det.

Å legge til rette for at vi kan bo hjemme så lenge som mulig betyr ikke nødvendigvis at vi bor i den samme boligen hele livet, men at vi bor i en bolig som er egnet for alderdommen. Rådet presiserer i sin konklusjon at det er to måter eldre kan ha eller skaffe seg en egent bolig.

  • Oppgradere, tilpasse og tilrettelegge eksisterende bolig, med eller uten bistand fra det offentlige.
  • Flytte til en annen/ny bolig som er egnet, med eller uten bistand fra det offentlige.

Bo trygt hjemme-reformen

Bostøtte og andre virkemidler som gjør det mulig for alle å skaffe seg en bolig som er egnet for alderdommen, vil være godt for den enkelte og for samfunnet. Målet bør være en bærekraftig utvikling der eldre kan leve så selvstendig som mulig og utsette behovet for omfattende pleie- og omsorgstjenester.

Regjeringen har varslet at den vil ta initiativ til et eldreboligprogram og har igangsatt arbeidet med Bo trygt hjemme-reformen. Rådet presiserer at bostøttens fremtidige innretning bør vurderes også i sammenheng med disse satsingene.

Her kan du lese hele høringsinnspillet.