Skal utvikle aldersvennlig tilbud på tvers av kommune, næringsliv og frivillighet

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 06.05.22 (oppdatert 06.05.22)
Deltakere i prosjektet står på en scene på rekke og rad med et bilde av en blid eldre mann på veggen bak.
Prosjektgruppa med representanter fra Lom kommune, Senteret for et aldersvennlig Norge, Skjåk kommune, frivilligheten, SINTEF Digital og Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Lom kommune er i gang med et forskningsprosjekt der de utforsker hvordan offentlige, private og frivillige aktører kan samarbeide om aktivitetstilbud til kommunens eldre innbyggere.  

− Resultatet av dette forskningsprosjektet kan bli en tjenestemodell til inspirasjon for mange andre kommuner, forteller Anne Berit Rafoss, i Senteret for et aldersvennlig Norge, som har gleden av å sitte som deltaker i prosjektgruppa.  

Bærekraftige velferdstjenester 

Lom kommune hadde ifølge SSB 2228 innbyggere i 2020. Av disse er nærmere 1 av 5 over 70 år. Om 30 år vil det bo 17 prosent færre i kommunen. Samtidig vil andelen over 70 år passere 31 prosent.  

Som et skritt på veien for å løse noen av utfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor, er ønske å få til et samarbeid mellom kommunen, privat næringsliv og frivilligheten for å skape helsefremmende aktivitetstiltak for hjemmeboende eldre.   

Reiselivsnæringen er viktig for Lom, men er veldig sesongbetont. Forskningsprosjektet skal se på mulighetene for å skape aktiviteter mellom ulike aktører, særlig utenom høysesongen til næringslivet.

− Ved å få på plass et slik samarbeid vil Lom være i førersetet for bærekraftige og innovative grep for en mer økonomisk og bærekraftig helse- og velferdstjeneste til sine innbyggere. De nye løsningene som utvikles vil ha stor overføringsverdi til andre kommuner og næringsliv i landet for øvrig, forteller Anne Berit.  

Flere spennende muligheter 

Prosjektgruppa hadde i april sitt aller første møte. I tillegg til å skape en felles forståelse og motivasjon for prosjektet, var det også satt av tid til idémyldring.  

− Helsefremmende aktiviteter for eldre kan romme så mangt, og her ble det løftet frem mange gode forslag. Det skal bli spennende å diskutere videre, forteller Anne Berit.  

Neste steg i prosjektet blir samtaler og intervjuer med det lokale næringslivet og frivilligheten, nettopp for å identifisere hvilke muligheter og ressurser de har til å skape helsefremmende aktivitetstiltak. 

Om forskningsprosjektet

«Ny tjenestemodell for forebyggende helse i samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor» eies av Lom kommune og er finansiert av Regionalt forskningsråd for Innlandet. 

Skjåk kommune, Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, Norsk fjellsenter Visit Jotunheimen og Senteret for aldersvennlig Norge bidrar i prosjektet med kunnskap og som prosjektdeltakere. Det samme gjør representanter fra Vågå kommune, Sel kommune, Lesja kommune og Dovre kommune. SINTEF Digital er med som FoU-partner.

Målet er å kartlegge mulighetene for å opprette helsefremmende tiltak for eldre i et samarbeid mellom ulike aktører. Videre vil prosjektet kartlegge hvilke aktiviteter målgruppen finner interessant å delta på, samt faktorer som hemmer/fremmer deltakelse.  

Resultatet skal bli en skisse til en tjenestemodell for aktørsamarbeidet for næringslivet, frivillige og kommunen. 

Prosjektet gjennomføres i 2022.