Velferdsforskningsinstituttet NOVA blir strategisk partner

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 30.03.22 (oppdatert 30.03.22)

Behovet for kunnskap om demografiendringene er stor, både hos private og offentlige aktører – på nesten alle samfunnsområder. Vi er derfor glade for å kunne presentere velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet som strategisk partner.

NOVA har ambisjoner om å være blant landets ledende formidlere av forskningsbasert kunnskap til velferdssamfunnet.

− Samarbeidet med senteret for et aldersvennlig Norge gir oss en mulighet til å utvikle vår kunnskap i samspill med sentrale samfunnsaktører knyttet til samfunnets aldring. Vi tror vi kan lære av andres erfaringer og perspektiv, samtidig som vi kan bidra med nyttig kunnskap gjennom vår forskning, sier forskningsleder Hans Christian Sandlie ved NOVA.

Eget nettverk for aldersforskning

For å kunne legge til rette for en aldersvennlig samfunnsutvikling, må vi ha tilstrekkelig kunnskap og fakta om demografiendringene, og vite hva disse innebærer for ulike samfunnsområder.  

− Med det som utgangspunkt er det ikke unaturlig at vi har hatt et stort ønske om å få forskningen med som partnere, forteller Nina Myklebust som har ansvaret for senterets partnerskapsordning.

− Jeg er spesielt glad for at NOVA har etablert et nettverk for forskning på aldring ved OsloMet. Her jobbes det på tvers av fagdisipliner, forskningsgrupper og institutter for å samle kompetansen knyttet til eldre og aldring som finnes ved universitetet.

Forsker bredt på eldre og aldring

I tillegg til at de jobber på tvers av disipliner innen aldring på universitetet, har NOVA en egen seksjon for aldersforskning og boligstudier. Her ser de på en rekke sider ved aldring og eldres livssituasjon, og ikke minst velferdspolitiske konsekvenser av en aldrende befolkning.

I forskningen står arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie sentralt, temaer som alle er grunnleggende for aktiv aldring og for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat.  

Forskningsleder Hans Christian Sandlie ved NOVA.

− Vi forsker på eldre år og aldring som en prosess, eldre år som en fase av livet og eldre mennesker som en gruppe i samfunnet. Like viktig er det å studere behov og virkninger av tjenester og tiltak, ikke minst i eldreomsorgen, forklarer Sandlie.

I tillegg har de boligforskningen som fokuserer på boligbehov og flyttemønstre i ulike faser av livsløpet, samspillet med nabolags utvikling over tid og betydningen av ulike boligpolitiske tiltak.

− Bolig er en grunnleggende forutsetning for velferd, for å kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid, ta vare på helsen og for aktiv aldring. Kunnskap i skjæringspunktet mellom aldring og bolig tror vi er spesielt viktig for å møte mulighetene og utfordringene i samfunnets aldring, sier Sandlie.  

Flere spørsmål som trenger svar

NOVA mener det er særlig behov for mer kunnskap innenfor 5 temaer:  

  • Demografiske endringer. Hva kjennetegner de demografiske endringene vi står overfor de nærmeste årene med hensyn til aldring, innvandring og mobilitet? Hva betyr disse endringene for ulike samfunnsområder? Og hvordan vil endringene påvirke fremtidens velferdsstat?
  • Helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan samfunnet møte dagens og morgendagens behov for gode helse- og omsorgstjenester? Hvordan sikre en god balanse mellom formelle og uformelle omsorgstjenester?
  • Aktiv og sunn aldring. Hvordan kan eldre opprettholde funksjoner (fysiske og psykiske) og livskvalitet gjennom en sunn og aktiv aldring?
  • Sosial deltagelse. Hvordan samfunnet legge til rette for at eldre kan opprettholde sosial deltakelse i arbeidsliv, sivilsamfunnet og familien for å forebygge sosial eksklusjon?
  • Aldring i kontekst. Hvordan kan samfunnet og den enkelte bidra til mer aldersvennlige omgivelser i bolig, nabolag, lokalmiljø og kommuner?

OM NOVA

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er et anvendt forskningsinstitutt med vekt på studier av livsløpet fra barndom til eldre år. Her forsker de på de norske og europeiske velferdssamfunnenes tiltak og tjenester, og er særlig opptatt av levekårsutfordringer, fordeling og sosialt utenforskap.

Visjon: «Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer»

www.oslomet.no/om/nova/