Skadeforebyggende forum er ny samarbeidspartner

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 14.03.22 (oppdatert 14.03.22)
Skretariatet i Kollektivtrafikkforeningen står side om side
Sekretariatet i Skadeforebyggende forum (Skafor), f.v.: Anja Kristin Kleiven, daglig leder Eva J. Vaagland, Ava Sadeghi og Tina Hveem Vislie. Foto: Pernille Münster.

− Det er et uttalt mål at vi skal bo hjemme så lenge som mulig. Med Skadeforebyggende forum som samarbeidspartner får vi med oss verdifull kunnskap, blant annet for å forhindre at hjemmet potensielt kan bli et farlig sted når vi blir eldre.

Det sier Nina Myklebust som leder senterets partnerskapsordning.

− Sammen vil vi øke fokuset på hvordan trygge boliger og lokalsamfunn er en viktig del av det å skape et mer aldersvennlig og inkluderende samfunn, legger hun til.

− Et samarbeid med senteret passer godt inn med vår visjon som bygger på at mer kunnskap og mer samarbeid vil gi færre skader. Vi mener at alle skal ha rett til å bo trygt, hjemme – lenge, sier Eva J. Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum (Skafor).

Samarbeid er nøkkelen

For det er en gang slik at eldre er overrepresentert i skadestatistikken, og at de fleste skadene blant eldre skjer nettopp i og rundt hjemmet.

− Alle kan rammes av skader og ulykker, men de fleste ulykker kan forebygges med kunnskap og tilrettelegging. Forebygging kan gjøres på mange arenaer og påvirkes av mange ting, bl.a. ernæring, fysisk aktivitet, ensomhet, møblering og fysisk tilrettelegging, derfor er samarbeid en nøkkel, understreker Vaagland.

− Skafor jobber aktivt for å bygge bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og er en viktig bidragsyter til at aktiviteter og tiltak iverksettes på tvers av fagområder, nivåer og instanser, utdyper hun.

Planlegge litt

Det er ikke bare et uttalt mål, men vi ønsker alle å bo hjemme så lenge vi kan. Men hva skal til for at det lar seg gjøre?

− Det handler rett og slett om å planlegge litt. For enkelte kan det være nødvendig å gjøre tilpasninger der man bor. For andre kan et helt nytt hjem være en bedre løsning. En ting som er helt sikkert, er at små grep kan utgjøre en stor forskjell. Både når det gjelder trygghet, men like mye for trivsel, forteller Nina.

Tenker du nå at det er på tide å planlegge litt for egen bolig og bosituasjon? Da kan finner du mer informasjon og inspirasjon på kampanjesiden vår planleggelitt.no.

Trygge lokalsamfunn

I tillegg til fallforebygging, jobber også Skafor med Trygge lokalsamfunn. Dette er en metode og et nettverk som hjelper kommunene med å jobbe systematisk for trygghet for innbyggerne sine i alle livets faser – også når de blir eldre.

− Ved å oppfylle kriteriene som stilles, kan kommunen bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Det innebærer at kravene fra folkehelseloven, i tillegg til andre lover og reguleringer, er innfridd, og at kommunen har tatt hensyn til FNs bærekraftsmål, avslutter Vaagland.

Les mer om partnerksapsordningen her.

Om Skadeforebyggende forum

Skafor er en ideell medlemsorganisasjon med mål om å forebygge ulykker og fremme skadeforebyggende arbeid, gjennom informasjons- og samarbeidstiltak.

Arbeidet støttes av Helse- og omsorgsdepartementet, Finans Norge og mange frivillige organisasjoner, i tillegg til fylker, kommuner, universiteter, forsikringsselskaper, utdannings og omsorgsinstitusjoner.

Sekretariatet er lokalisert i Oslo. 

www.skafor.no