Kronikk: Bærekraft er mer enn klima og miljø

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 20.09.21 (oppdatert 01.10.21)
Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.

Vi må slutte så se på det faktum at vi blir flere eldre og at vi lever lenge som et problem. Vi må se på dette som en mulighet!

Av: Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.

Kronikken stod på trykk i Vårt Land 15.september.

Heteste tema i årets valgkamp var klima og miljø. Partiene, uansett farge, strakk seg langt for å ha gode tiltak som skal bidra til at klimagassutslippene reduseres. Det er heldigvis få som ikke er enige i at vi må slutte å koke kloden og å fylle havene våre med plast og gift. 

Men la oss ikke glemme at bærekraft er mer enn klima og miljø. I FNs 17 bærekraftsmål ligger økonomi og sosiale forhold. Fattigdom skal utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses, heter det.

Vi er på vei inn i en tid hvor vi blir færre unge og flere eldre. Og vi lever lenger. Om 40 år står det to yrkesaktive bak hver pensjonist. I dag et det fire. Detter er ikke bærekraftig med mindre det tenkes nytt. Mange lever som pensjonister i 30 år, og er friske og raske størsteparten av disse årene. Mennesker med massevis av erfaring, må tas med på plussiden i bærekraftsregnskapet.

Nye boligløsninger

Vi skal bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er ønsket både av myndighetene og av den enkelte. Det betyr muligens at vi må utbedre boligen vår slik at det lar seg gjøre å bo der også når vi blir eldre. Eller kanskje må vi flytte til en lettstelt leilighet på ett plan.

I de tynnest befolkede områdene vil opp imot 40 personer være over 70 år i 2040. I disse områdene er det få muligheter for annen bolig, og alternativet er sykehjem. I mindre grisgrendte strøk vil en leilighet være mulig å få tak i, men den kan ofte koste mer enn huset som skal selges. Skal fremtiden bli bærekraftig må det legges til rette for nytenking slik at det kan tas fram nye boligløsninger og vi kan bo hjemme og greie oss selv.

Aldersvennlig er nøkkelen

I regjeringens handlingsplan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030 (St.melding nr 40 (2020-2021) er den voksende aldrende befolkningen tatt inn som et område det må jobbes med. Regjeringen vil at flere eldre skal være aktive og selvstendige lenger fordi det er bra for livskvaliteten samtidig som det bra for samfunnet. Regjeringen ønsker å legge til rette for et mer aldersvennlig samfunn der flere eldre kan være aktive i arbeidsliv og lokalsamfunn, og der flere kan bo hjemme lenger. I meldingen presiseres det imidlertid at arbeidet for et aldersvennlig Norge krever innsats på tvers av sektorer, og samarbeid med de eldre selv, frivillige organisasjoner, næringsliv, boligbransjen, kommunesektoren og akademia.

Og det er nettopp innsatsen på tvers som er nøkkelen. Skal vi lykkes med å skape et aldersvennlig samfunn og et bærekraftig samfunn må alle involveres og engasjeres. Ikke minst de eldre selv.

Muligheter og løsninger

Og så må vi slutte så se på det faktum at vi blir flere eldre og at vi lever lenge som et problem. Vi må se på dette som en mulighet! Eldre betyr erfaring, og er en del av løsningen. Her må vi jobbe sammen for å finne gode og lønnsomme løsninger. Løsninger som gir en gevinst for den enkelte selv, for næringslivet, organisasjonslivet, kommunene og for hele storsamfunnet.