Nå er vi på plass og i gang

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 09.03.21 (oppdatert 09.03.21)

Senteret for et aldersvennlig Norge jobber for fullt med flere spennende tiltak og prosjekt for å videreføre de fem oppgavene i Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge.

Selv om senteret i fortsatt er under oppbygging, begynner flere brikker å falle på plass. Strategiworkshop er gjennomført, og fire av i alt fem ansatte er nå i full gang med å stake ut kursen for det videre arbeidet. Senteret vil også overta sekretariatsfunksjonen for Rådet for et aldersvennlig Norge.

Medvirkning, tilgjengelig, inkluderende, aktiv aldring, individ og system, bærekraft – er ord og begrep vi er spesielt opptatt av. De handler om aldersvennlig utvikling.  

Hvem er vi?

Wenche Halsen har jobbet en god stund med programmet som konsulent, men 1. februar trådte hun inn som leder for senteret.

– Jeg føler meg privilegert som har fått muligheten til å jobbe for et Aldersvennlig Norge på heltid. Det er både meningsfylt og viktig å få jobbe for at Norge er bærekraftig også i fremtiden. Å få samlet dyktige mennesker med masse kunnskap og innsikt i et kompetansesenter er av stor betydning. Vi skal sørge for å innhente og dele kunnskap. Vi skal bygge nettverk, og vi skal jobbe med å knuse myter og å endre holdninger slike at ressursene de friske eldre representerer, vil brukes til det beste for den enkelte og for samfunnet. Jeg er selv i målgruppen, og innser at jeg må begynne å planlegge for min egen alderdom.

Seniorrådgiver Ingrid Køhler Knutsen, som har jobbet med etableringen av senteret og oppgavene i programmet, blir også med videre. Hun vil være tett på det som skjer i Leve hele livet, og jobber med base i Oslo.

– Det er en milepæl i arbeidet for et aldersvennlig Norge at senteret tar form. Jeg har store forhåpninger til at dette kan bli det fagmiljøet vi trenger for å videreføre og realisere ambisjonene i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn som arbeidet bygger på. Det ligger så mye uforløst potensiale i en eldrebefolkning som lever lenger og er friskere og sprekere enn tidligere generasjoner.

I februar var det duket for strategiworkshop. Leder for senteret, Wenche Halsen og seniorrådgiver Ingrid Køhler Knutsen har jobbet tett med det Nasjonale programmet for aldersvennlig Norge de siste årene.

Anne Berit Rafoss har i flere år jobbet med aldersvennlig utvikling, og har erfaring fra blant annet KS og WHO. Hun er senterets prosjektleder, først og fremst i etableringen av det nasjonale nettverket for aldersvennlige kommuner – og er allerede godt i gang.   

– For å lykkes med å skape mer aldersvennlige lokalsamfunn er det viktig med kunnskap, erfaringer og gode eksempler. Tverrsektorielt samarbeid, medvirkning og god forankring er avgjørende. Gjennom nettverket skal vi skape en plattform for kunnskaps- og erfaringsutveksling for kommunene, slik at vi sammen skaper et aldersvennlig Norge. Vi ønsker kommuner som var med i KS sitt nettverk, aldersvennlige lokalsamfunn, og som Senteret nå fører videre, velkommen. Og ønsker også enda flere kommuner med på laget.

Kommunikasjonsrådgiver Tina Kjensli Dyrseth skal jobbe med synliggjøring av arbeidet ved senteret, og alt av smått og stort som skjer i hele landet knyttet til aldersvennlig. 

– Selv om vi jobber med en definert målgruppe, er jo aldersvennlig et tema som berører alle. Jeg var nok en av de som tenkte «helse og omsorg», og fikk meg en liten a-ha opplevelse. Aldersvennlig handler jo om så mye mer, og det er et budskap jeg gleder meg til å jobbe med. Det gir mening! Også er jeg så heldig å få jobbe sammen med folk som sitter på enorme mengder kunnskap om dette.

Et langsiktig arbeid

Senteret skal være et nasjonalt fagmiljø som arbeider med å fremme aldersvennlige samfunn i et bærekraftperspektiv basert på bred innsats og i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer.

Det er viktig å huske på at det å skape et mer aldersvennlig Norge ikke er gjort på en dag. Vi må tenke og jobbe langsiktig på tvers av arbeidsliv, næringsliv, lokalsamfunn, organisasjoner og forskning. Eldres ressurser skal brukes til det beste for den enkelt selv og for samfunnet. Vi skal kunne holde oss aktive, delta sammen med andre og bo hjemme i et tilgjengelig nærmiljø så lenge som mulig.

Du, jeg, de og oss

Skal vi få til et mer aldersvennlig Norge, handler det i bunn og grunn om holdningsendring.

På den ene siden handler det om hva vi som samfunn kan gjøre. På den andre siden handler det om den enkeltes ansvar for eget liv, helse og alderdom. Det er begge disse perspektivene vi i Senteret for et aldersvennlig Norge jobber for.

Offisiell åpning

Senteret er samlokalisert med det nyutnevnte nasjonale Eldreombudet i Ålesund.

27. april blir det felles, offisiell åpning, som av hensyn til pandemien, kun vil bli for inviterte. Men fortvil ikke. Dette en begivenhet vi ønsker å dele med alle – så markeringen blir streamet. Når datoen nærmer seg, vil vi legge ut mer informasjon på våre nettsider og Facebookside – så følg oss gjerne der!